Fana: At a Speed of Life!

Labsiin haaraa Manneen Murtii Oromiyaa bahe faayidaa olaanaa qaba jedhame

0 1,086

Finfinnee, Fulbaana 29,2011(FBC)-Labsiin gurmaa’insa,aangoo fi gahee hojii Manneen Murtii Oromiyaa bahe hojiin kenniinsa murtii naannichaa hawaasaf qaqqabamaa taasisuuf faayidaa olaanaa qaba jedhame.

Labsichi itti waamamaa fi itti gaafatamummaa manneen murtii adda kan baase fi giddu galtummaa tokko malee akka hojjetan kan taasisu bu’uura seeras teechisee jira.

Labsii kaleessa Caaffeen Oromiyaa mirkaneesse yaa’ii bulchiinsa Abbootii seeraa gubbatti qofa daangeeffamee ture hanga gadiitti bu’uun biragahummaa kan bal’isuudha jedhameera.

Labsii amma fooyya’e kanaan manni murtii aanaa meeshaa socha’aa hanga miliyoona Tokkoo,dhaabbataaf ammaaoo hanga miliyoona sadiitti laaluu akka danda’u eeyyameera.

Kun ammoo hawaasni himata qabeenya xiqqaaf mana murtii aanaa bira darbanii mana murtii olaanaa bira dhaquuf baasii addaaf kan saaxiluudha.

Kana malees komii kenniinsa abbaa seeraa waliin wal qabatee ka’u hiikuf sadarkaa aanaatti murteen abbaa seeraa tokko qofaan darbu gara Abbootii Seeraa saditti guddachuu Daarektarri Kominikeeshinii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Tumaa ibsaniiru.

Itti waamaamni manneen murtiis, manni murtii aanaa, mana murtii olaanaf, manni murtii olaanaa mana murtii waliigalaaf, manni murtii waliigalaa ammo Caffeef akka ta’uu labsichi teechisee jira.

 

Comments
Loading...