Fana: At a Speed of Life!

Daddabarsaan qoricha sammuu nama adoochu waggoota 2f barbaadame viidiyoorratti argame

0 371
Finfinnee, Fulbaana 29,2011(FBC)- Daddabarsaan qoricha sammuu nama adoochu waggoota lamaaf poolisiidhan barbaadamaa ture viidiyoorratti muul’ateera.
 
Daddabarsaan qoricha sammuu nama adoochuu kun viidiyoo muuziqaa reegeerratti kan argame.
 
Waggoottan lamaan darban poolisiin Speen lafti isa hin barbaadin hin jiru.
 
Viidiyoon inni irratti argame kan weellisaa Kuubaa; Klaas Ati.
 
Viidoyoon muuziqichaa Yuutyuubirratti gadhiifameeti namichi qoricha sammuu nama adoochu daddabarsuun barbaadamaa ture kun jiraachun isaa kan barame.
 
Fraansiiskoo Teejoon umriin isaa waggaa 39.
 
Mootummaan Speen qoricha sammuu adoochu daddabarsuudhan isa himachuuf barbaadaa ture.
 
Viidiyoo muuziqichaarratti, namichi sagantaa addaarratti uffannaa bishaan ittiin daakan uffateet muul’ate.
 
Poolisiin viidiyicha ega sirriitti ilaalen booda dhugumayyuu namichi hogganaa Loos Kaastaaniitaas ta’uu mirkaneeffateera.
 
Obboleessi Fraansiiskoo Teejoon; Antooniyoon baatii 4 dura to’annaa jala oolera.
 
Fraansiiskoo Teejoonii fi obboleessi isaa daddabarsa kaanaabiisiirraa Doolaara miiliyoona 40 argachuu isaanitu himama.
 
Akka poolisiin jedhutti daddabarsa maariwaanaa naannichaa %70 obboleeyyan lamaantu to’ata.
 
Naannon isaaniimmoo Moorookodhaan dhiyeenyarratti argamuun haala gaarii uumufiitu eerame.
 
Gabaasni akka eerutti Fraansiiskoo Teejoonii fi obboleessi isaa Antooniyoon sodaatamoodha.
 
Inumaa addabarsaa qoricha sammuu nama adoochu kanaan Kolombiyaatti nama beekamtii qabu; kan bara Faranjootaa 1993 ajjeefame Paabloo Eskoobaarin wal isaan fakkeessu.
 
Antooniyoon si’a baay’ee poolisii jalaa miliqeera.
 
Dhumarra garuu ijoolleesaa daawwachuuf mana yammuu jirutti poolisoota 100n marfamee qobameera.
 
Fraansiiskoo Teejoon viidiyicharratti muul’atus, oduun jiraachuusaa ega afaarfameen booda muuziqichi Yuutyuubii irraa ka’eera.
 
Viidiyichi yoomii fi eessatti akka hojjetame garuu hin beekamu.
 
Poolisiin, Fraansiiskoo Teejoon Speen keessa akka hin jiraatin amana.
 
Tarii Moorookoo fi Jibraaltaar keessa jiraatinnaan shakka.
 
Maddi; newsweek.com
Comments
Loading...