Fana: At a Speed of Life!

Hir’ina dhiigaa  wayita ulfaa muudatu

0 905

Finfinnee, Fulbaana 7,2011 (FBC)-Yeroo ulfaa hir’inni dhiigaa baayyee beekamadha waan ta’eef, Shamarran ulfaa harka dhibba keessaa 57 hir’inni dhiigaa isaan muudata.

Kunis wayita ulfaa fedhiin ykn barbaachisummaan ironi waan dabaluu fi da’umsaa booda dhiigni waan dhangala’uuf.

Akkasumas wayita ulfaa dhibee busaa fi raammoo hokkoon saaxilamuu wan danda’anif dhibeewwan kun immoo hir’ina dhiigaa fiduun baayyee beekamoodha.

Dhibee kana kan fidan muraasni;hir’ina nyaataa,dhangala’uu dhiigaa,wal wal irratti da’uu,dhibee busaa fi raammoo hokkoo fi kkfn dha.

Dhibee onnee,infekshini,ulfaatinni daa’imaa xiqqaachuu,da’umsaa fi ciniinsuu yeroo malee,dhiiguu da’umsaa boodaa fi kkf dhibee hir’ina dhiigaa wayita ulfaa fi da’umsaan dhufan keessaa isaan hangafa.

Mataan itti salphachuu,joonjee ykn lafaan martoo,afuura kutuu,dhagna ittessuu fi kkf mallattoo hir’ina dhiigati.

Dhibee kana hir’suuf; wayita ulfaa nyaata ironii fi protinan badhaadhan nyaachuu,wayita hordoffi yeroo ulfaa iyiranii ogeessi fayyaa isaani kennu haalaan fudhachuu,hagoobara ittisa busaaf fayyadamuu,miila qullaa deemuu dhiisuu ,wal wal irraa fageessanii da’uu fi kkfn dha.

Dr. Lammii G.

Comments
Loading...