Fana: At a Speed of Life!

Fayyaa gurra keenyaf…. 

0 3,555

Finfinnee, Hagayya 10,2010(FBC)- Fayyaa gurra keenyaaf maal osoo goonee wayya?

Gurri keenya dhagahuuf qofa osoo hin taane, madaallii qaama keenyaa eegnee deemuu keessatti ga’ee guddaa qaba.

Gurri qaamota haphii kan akka dibbee gurraa fi lafeewwan xixiqqoo sadi fiixee fiixeedhaan wal qabatan irraa kan ijaarame waan ta’eef salphaadhumatti miidhamuu danda’a.

Sagalee guddaan deesiibilii 85(85dB) olii dandeettii dhagahuu keenyaa gadi buusurra darbee hanga duuchutti geessisuu danda’a.

Wantoonni sagalee deesiibilii 85 ol maddisiisuu danda’an maalfaadha?

-Sagalee xurumbaa konkolaataa gurguddaa fageenya meetira lamaa fi isaagaditti,
-Motora midhaan daaku,
-Maashinoota dhagaa daakanii fi simiintoo waliin makan,
-Mashinoota warshaa gurguddoo,
-Qawwee meetira sadii fi isaa gaditti nu biraa dhukaasame,
-Sagalee mobaaylii ‘alaarmii’
-Muuziqaa adda addaa ‘ear phone’ dhaan sagalee ol kaafnee sa’aatii hedduuf dhaggeeffachuu,
-Mana ragadaa ykn ‘night club’ sagalee guddaadhaan banamuu fi k.k.f.
Of eeggannoo taasifamuu qabu;
1.Wantoota sagalee deesiibilii 85 ol maddisiisan irraa fagaachuu ykn sababa hojiitiif saaxilamna yoo ta’e ammoo sagalee xiqqeessituu( ear plug) godhachuun murteessaadha.
2.Bishaan yeroo daaknu akka bishaan gurratti hin seenneef ‘ear band’ kan jedhamu fayyadamuu.
3.Yeroo qaama dhiqannus akkasuma ‘ear plug’ fayyadamuu.
4.Yeroo rafnu ‘earplug’ godhachuudhaan ilbiisotni adda addaa akka gurrakeenya hin seenne gochuu.
5.Ilbiisotas ta’e waan adda addaa akka tasaa gurra keenyatti yoo galan ofii baasuudhaaf yaaluun, dibbee gurraa dhibeef saaxiluu waan danda’uuf mana yaalaa deemanii baasisuun murteessaadha.
6.Wantoota qara qabaniin gurra keenya qulqulleeffachuu irraa of qusachuu; sababni isaa dibbeen gurraa keenya haphii waan ta’eef salphaadhumatti tarsa’uu danda’a.
7.Gurra keenya bishaan itti naqnee qulqulleessuuf yaaluun dogoggoradha.
Maddi: ‘American ENT Association’ fi Dr. Hiikaa

Comments
Loading...